menu
Select Page

Vyhlásenie a pravidlá spotrebiteľskej súťaže

,, NALAĎ SA NA ŠKOLU 2018“

Zmyslom tohto dokumentu (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Nalaď sa na školu 2018“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú iba informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A Prevádzkovateľ osobných údajov

 • Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Mondelez Europe Services GmbH, so sídlom 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švajčiarska konfederácia, registračné číslo: CHE-114.352.032, zapísaná v obchodnom registri pre kantón Curych, vo veci odštepného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštepný závod Česká republika, IČO: 01435485, spisová značka A 76056 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 (ďalej len “vyhlasovateľ”).
 • Organizátorom súťaže je spoločnosť PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov, IČO: 36 744 235 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45829/B (ďalej len „vyhlasovateľ“).
 • Vyhlasovateľ je zároveň prevádzkovateľom databázy osobných údajov.

TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

 • Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 1.8.2018 do 9.9.2018 (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).
 • Prijímanie online registrácií na www.naladsanaskolu.sk s kontaktnými údajmi a údajmi na pokladničnom doklade sa končí dňom 9.9.2018 o 23:59 hod.

VÝHRY/CENY V SÚŤAŽI

 • Hlavnými výhrami sú:
  JBL Flip 4 v hodnote 128 EUR
  Polaroid Snaptouch v hodnote 194 EUR
  Exkluzívny zápisník od Expl0iteda v hodnote 1,20 EUR
  Originálny odznak od Matúša v hodnote 1,80 EUR
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú výhry pred zdanením.
 • V prípade, že hodnota nepeňažnej výhry presiahne 350 eur, získava výherca aj dodatočnú peňažnú výhru, ktorá zodpovedá výške výlučne z tejto skutočnosti vzniknutej daňovej povinnosti výhercu podľa § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z..

ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu (ďalej len „oprávnený účastník“ alebo „súťažiaci“).
 • Oprávnený účastník sa môže zúčastniť súťaže, ak splní súčasne nasledujúce podmienky: v termíne od 1.8.2018 do 9.9.2018 zakúpi kdekoľvek na území Slovenskej republiky v jednom nákupe akýkoľvek ľubovoľný výrobok značiek Milka, Oreo, Halls (ďalej len „súťažný výrobok“ alebo „súťažné výrobky“) od spoločností patriacich do skupiny Mondelēz International (ďalej len „súťažný nákup“), zaregistruje sa na www.naladsanaskolu.sk, kde vypíše identifikačné a kontaktné údaje, nahrá snímok pokladničného bloku a uschová si doklad o tomto nákupe. Opakovaná účasť v súťaži je možná len pri vykonaní opätovného súťažného nákupu.
 • Každý súťažný nákup oprávňuje súťažiaceho k jednej online registrácii na www.naladsanaskolu.sk (t.j. za nákup súťažného výrobku/súťažných výrobkov môže oprávnený účastník spraviť jednu online registráciu). V prípade opakovanej účasti, je súťažiaci povinný poslať nové údaje o ďalšom súťažnom nákupe, t.j. zakúpení ďalšieho súťažného výrobku/výrobkov.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá súťaže ako aj osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte. O vylúčení súťažiaceho zo súťaže s konečnou platnosťou rozhoduje vyhlasovateľ súťaže. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako keby sa súťaže nezúčastnili.
 • Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k vyhlasovateľovi súťaže, , či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby im blízke.

ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI

 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kontroly a posúdenia platnosti súťažného pokladničného dokladu. Podmienkou získania výhry vyžrebovaným účastníkom súťaže je skutočnosť, že sa údaje na pokladničnom doklade zhodujú s údajmi uvedenými v online formulári (online registrácia).
 • Žrebovanie výhercov sa uskutoční vždy zo všetkých platných online registrácií v priebehu celej doby trvania súťaže, a to nasledovne:

  V termíne od 2.8.2018 do 10.9.2018 denne o nasledovné ceny

  • 1x výherca JBL Flip 4 v hodnote 128 EUR, zápisníka od Expl0iteda v hodnote 1,20 EUR a odznaku od Matúša v hodnote 1,80 EUR.

  V dňoch 1.8.2018, 3.8. 2018, 5.8. 2018, 7.8. 2018, 9.8. 2018, 11.8. 2018, 13.8. 2018, 15.8. 2018, 17.8. 2018, 19.8.2018, 21.8.2018, 23.8. 2018, 25.8. 2018, 27.8. 2018, 29.8. 2018, 31.8. 2018, 2.9. 2018, 4.9. 2018, 6.9. 2018 a 8.9. 2018 o nasledovné ceny:

  • 1x výherca Polaroid Snaptouch v hodnote 194 EUR, zápisníka od Expl0iteda v hodnote 1,20 EUR a odznaku od Matúša v hodnote 1,80 EUR.
 • Žrebovanie vykoná a zápis o jeho priebehu urobí trojčlenná žrebovacia komisia menovaná vyhlasovateľom súťaže.
 • O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenej pri online registrácii. Ak nebude výherca reagovať ani na trikrát zaslanú správu o výhre do siedmych dní od odoslaní tretej správy, jeho nárok na výhru zaniká.
 • Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a vyhlasovateľ súťaže rozhodne o ďalšom postupe.
 • Ak aj po záverečnom žrebovaní zostanú z dôvodu nedostatočného počtu súťažiacich neudelené výhry, tie prepadnú v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 • Výhry budú výhercom doručené formou poštovej zásielky alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu nahlásenú pri kontaktovaní výhercu vyhlasovateľom súťaže, do 30 dní od splnenia všetkých podmienok.
 • V prípade ak sa zásielka vyhlasovateľovi súťaže vráti s poznámkou, že výherca zásielku neprevzal v odbernej lehote na pošte alebo že výherca je na uvedenej adrese neznámy, bude výherca kontaktovaný opätovne telefonicky alebo iným vhodným spôsobom za účelom prevzatia výhry. Pokiaľ sa vyhlasovateľovi súťaže nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 5 dní odo dňa, keď sa mu vrátila zásielka so zaslanou výhrou naspäť, nárok výhercu na výhru zaniká.
 • Nárok výhercu na výhru v súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, ii. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania súťaže písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do súťaže. V prípade, ak nárok výhercu zanikne, nevzniká výhercovi voči vyhlasovateľovi súťaže nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie.

Ochrana osobných údajov

 • Účasťou v súťaži spôsobom podľa článku 4 tohto štatútu oprávnený účastník súťaže vyslovuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie vyhlasovateľom v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov a údajov z pokladničného bloku (ďalej aj ako „osobné údaje“).
 • vyhlasovateľ týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov oprávnených účastníkov súťaže ako dotknutých osôb:
  1. Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

   PR.Konektor s.r.o., Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava – Ružinov
   IČO: 36 744 235
   zapísaná v OR Okresného súdu BA I, odd. Sro, vložka č. 45829/B
   tel. číslo: +421 911 404 083 ….
   e-mail: info@prkonektor.sk

   (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

  2. Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
  3. Prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom umožnenia účasti oprávneného účastníka v súťaži, a teda zapojenia sa oprávneného účastníka do súťaže, možnosti preverenia platnej účasti oprávneného účastníka v súťaži, informovania o priebehu súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry. Právnym základom môže byť v prípadoch stanovených právnymi predpismi aj súhlas dotknutej osoby.

  4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

   Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

  5. Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

   Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako vyhlasovateľ a organizátora súťaže a rovnako aj oprávnených účastníkov súťaže podľa týchto pravidiel súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť súťaže.

  6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

   Príjemcami osobných údajov sú:
   a) osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),
   b) osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru.
   c) zmluvný partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa súťaže
   d) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

  7. Práva dotknutej osoby:

   Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

   Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu dvoch rokov od ukončenia súťaže, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa. V prípade, ak Poskytovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu.

   Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:

   a) účele spracúania osobných údajov,
   b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
   c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
   d) dobe uchovávania osobných údajov,
   e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
   f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
   g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli oobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,
   h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

   Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

   Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
   Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
   a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
   b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
   d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
   a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
   d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

   Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
   a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
   b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu na adresu info@prkonektor.sk.

   Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

   Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ v súvislsoti s účasťou v Súťaži nevykonáva automatiozvané individuálne rozhodovnie vrátane profilovania.

   Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

   Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.
 • Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Vyhlasovateľ rovnako nezodpovedá za nedoručenie, príp. za omeškanie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu. Vyhlasovateľ ďalej nezodpovedá za oneskorené doručenie výhier z dôvodov na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.
 • Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou. Vyhlasovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhier. Vyhlasovateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a nezodpovedá za vady výhier a uplatňovanie nárokov z vád výhier u vyhlasovateľa súťaže je vylúčené.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného konania či obchádzania pravidiel. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ súťaže.
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
 • Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.naladsenaskolu.sk.

  V Bratislave, dňa 31. 7. 2018